Algemene voorwaarden

Aanmelding

 • Aanmelding dient te geschieden door het het elektronische aanmeldingsformulier op de website www.strafrechtcursussen.nl in te vullen en te versturen. U ontvangt direct via de site een ontvangstbevestiging. Uiterlijk twee weken vóór de cursusdatum ontvangt u de aanvullende informatie, factuur en deelnemerslijst. De route naar de locatie kunt u via de site plannen.
 • Voor vrijwel iedere cursus is een maximum gesteld voor het aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien u niet kunt worden geplaatst, ontvangt u daarvan bericht.

Wijzigingen

De te behandelen onderwerpen staan op het aanmeldingsformulier of op de website. De maatschap Anker & Anker Opleidingen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.

Betaling

 • Zoals op de factuur is vermeld, dient betaling van het cursusgeld te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
 • Indien betaling van het cursusgeld uitblijft na de eerste herinnering zal de maatschap Anker & Anker Opleidingen 10% van het verschuldigde bedrag alsmede administratiekosten in rekening brengen, naast het verschuldigde cursusgeld.

Annulering

 • Indien voor een cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan de maatschap Anker & Anker Opleidingen besluiten de cursus te annuleren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Annulering door de cursist dient schriftelijk te geschieden.
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de maatschap Anker & Anker Opleidingen gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
 • In deze gevallen kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats, waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld, in te nemen. Dit dient schriftelijk aan de maatschap Anker & Anker Opleidingen te worden doorgegeven. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.

Certificaat van deelname (in het kader van de Permanente Opleiding)

 • Deelnemers krijgen automatisch een certificaat van deelname in het kader van hun Permanente Opleiding toegestuurd met daarop aangegeven het aantal behaalde punten. Hiertoe dient men zich bij aankomst en bij vertrek van de betreffende cursus te melden en de presentielijst te tekenen. Indien men niet de gehele cursus aanwezig is geweest geldt een puntenaftrek voor het aantal uren dat men afwezig is geweest. Puntentoekenning geschiedt op grond van de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde aanwijzingen.
 • Het certificaat wordt verstrekt nadat het verschuldigde cursusgeld door de maatschap Anker & Anker Opleidingen is ontvangen.